ندای الله اکبر در نقاط مختلف تهران
Kaleme
20-Sep-2010

چکیده :
کلمه: فراخوان الله اکبر از سوی سایت های نوروز، ندای سبز، تحول سبز  و
میزان خبر با استقبال نسبتا خوب شهروندان تهرانی در دوشنبه شب مواجه شد.
به گزارش خبر نگار کلمه این فراخوان  که در فاصله ی زمانی بسیار کوتاه یعنی
از روز جمعه  مطرح شد به تجربه ای موفق برای این موضوع  تبدیل [...]

کلمه: فراخوان الله اکبر از سوی سایت
های نوروز، ندای سبز، تحول سبز  و میزان خبر با استقبال نسبتا خوب شهروندان
تهرانی در دوشنبه شب مواجه شد. به گزارش خبر نگار کلمه این فراخوان  که در
فاصله ی زمانی بسیار کوتاه یعنی از روز جمعه  مطرح شد به تجربه ای موفق
برای این موضوع  تبدیل شد. به گونه ای که علیرغم محدودیت شدید رسانه ای
ایجاد شده در کشور صدای الله اکبر در برخی مناطق تهران گواه این مساله بود
که هنوز صدای رسانه ها به گوش بسیاری از مردم علیرغم همه محدودیتها می رسد.
این فراخوان در اعتراض به محدودی... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark