هخامنشيان بسيجی و جنگ قدرت؛ از تمدن بزرگ تا تمدن نوين
BBC Persian / Jamshid Barzegar
12-Sep-2010

سخنان رئيس جمهوری اسلامی ايران و رئيس دفتر او را بايد جدی ترين، رسمی ترين و در عين حال عملی ترين پاسخ آنان به منتقدان اصولگرای دولت دهم دانست که در هفته های اخير، به تندی از اظهارات اسفنديار رحيم مشايی و تمايزی که او بين آنچه آنها را "مکتب ايران" و "مکتب اسلام" خوانده بود، انتقاد کرده بودند.

به رغم آنکه انتقاد روحانيون بلندپايه و طيف های سنتی تر جناح حاکم اصولگرا از اسفنديار رحيم مشايی همچنان ادامه دارد، مراسم رونمايی از منشور کوروش، زمينه ای را فراهم ساخت تا هم او و هم محمود احمدی نژاد با رويکرد ويژه خود و با صراحت بيشتری به ستايش از مفاهيمی بپردازند که در نزد مخالفان نظام شاهنشاهی پيش از انقلاب سال 1357 و حاکمان پس از انقلاب، ضد ارزش و نماد طاغوت و کفر و دوری از اسلام قلمداد شده و می شوند.

آقای احمدی نژاد در مراسم رونمايی منشور کوروش، چفيه خود را بر گردن سرباز هخامنشی، کاوه آهنگر که درفش کاويانی را در دست داشت و سپس ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark