نماینده سنندج در مجلس: یک نفر وزیر علوم را از توهم در آورد
Kaleme
07-Sep-2010

چکیده : از جناب دانشجو باید پرسید مگر فضای دانشگاه ما امروز وخیم و بحرانی است یا فضای دانشگاه‌های در سال‌های 60 و 61 ؟ اگر آن زمان وخیم تر بود پس مگر حضرت امام نمی‌توانستند با آنها مثل شما برخورد کنند و دانشگاه‌ها را با خاک یکسان کنند؟ و اگر وخیم‌تر نبود و اکنون اوضاع از آن زمان وخیم‌تر است پس شایسته نیست که کسی را جز خود ملامت کنیم و به جای تخریب دانشگاه‌ها به عملکرد غلط خود بازگشته و بنگریم چگونه نتوانسته‌ایم بر دانشجو تاثیر گذار باشیم و بی‌کفایتی خودمان را به بی‌تعهدی دانشجویان و اساتید تفسیر نکنیم و تقصیر را به گردن دانشجو و اساتید نیانداریم تا مجبور شویم نقش آلکاپون را با تخریب دانشگاه‌ها ایفا کنیم.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark