مرگ معتادان درپی افزایش شدید قیمت تریاک
Farda News
31-Aug-2010 (one comment)

قیمت تریاک در سال گذشته کیلویی 500 تا 600 هزار تومان بوده که با توجه به تشدید کنترل بر مرزها و آفت مزارع افغانستان هم اکنون این مخدر به کیلویی 1 میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با شبکه ایران گفت: افزایش چند برابری قیمت تریاک باعث افزایش ناخالصی این مخدر و مشتقات آن شده و مرگ و میر معتادان را در پی خواهد داشت.
سردار حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در سال گذشته آفت مزارع کشت خشخاش باعث شد که بیش از نیمی از کشتزارهای افغانستان از بین رفته و قیمت تریاک از کیلیویی 48 دلار در مزرعه به 185 دلار افزایش پیدا کند.
وی افزود: قیمت تریاک در سال گذشته کیلویی 500 تا 600 هزار تومان بوده که با توجه به تشدید کنترل بر مرزها و آفت مزارع افغانستان هم اکنون این مخدر به کیلویی 1 میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت مخدر تریاک باعث بروز مشکلاتی در سبد خانوار معت... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Iran Paidar

Good business for IRI Regime

by Iran Paidar on

According to the Iranian head of DEA in this story, the opium price at the fields in Afghanistan is $185 per kilo ( approximately 190,000 Toomans) after the price increase. Now the same opium is sold for One Million and half Toomans in Iran(Approximately $1,500). Now do the math. If the IRI and the Sepah could buy this shit for $185 per Kilo in Afghanistan, which by the way is under their control, and sell it for $1,500 per kilo in Iran, Don't you think that they would do it?

Now, a few years back, the same Iranian DEA office had admitted that the daily use of opium in Tehran alone is about 5 tons. If Tehran alone is 5 Tons daily then god knows what the total usage is countrywide? Now again do the math.  It simply adds up to tens of millions of dollars a day in profit.

The Rapist Islamic regime and all the wolves, vultures and snakes surrounding it just try to make money any way they can no matter what the cost to the Iranian people.