اميراحمدي: اغلب ميهمانان همايش بيكار بودند و دنبال كار مي‌گشتند
Aty News
31-Aug-2010 (one comment)

اين راديو شب گذشته در گفتگو با هوشنگ امير احمدي که از وي با عنوان "مدعو مورد دعوا" نام برد، به نقل از وي مدعي شد: بسياري از ميهمانان همايش براي يافتن کار به همايش ايرانيان خارج از کشور آمده بودند.
اميراحمدي در پاسخ به اين پرسش که آيا دعوت از ايرانيان خارج از کشور با هدف جذب سرمايه آنان صورت گفته است، ادعا کرد: ‌در هتلي که من بودم 100 تا 150 نفري بودند از دوستان شايد کمتر يک نمونه خيلي مشخصي از افرادي که من آنجا ديدم تويشان مثلا من يک آدم سرمايه دار بزرگ نديدم.
امير احمدي ادامه داد: آدم هاي خيلي معمولي بودند و من تويشان کساني را نديدم که بخواهد فرض کنيد پنجاه ميليون دلار سرمايه‌گذاري کند و يا چهل ميليون دلار سرمايه گذاري کند. آدم‌هاي خيلي عادي بودند و حتي يک عده‌اي را من ديدم که بيکار بودند در خارج از کشور و آمده بودند آنجا دنبال کار مي گشتند."

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

Amir Ahmdi is yet another Akhond in a tie

by mahmoudg on

working for his beloved Islamic Rapist Republic to round up out of work, useless Iranians to  come back and be yet another useless peg in the useless iranian economy.  They all deserve each other and in the future of Iran, they will be identified and have to answer to the people.