گور پدر ایران!
roozonline / هوشنگ اسدی
30-Aug-2010 (one comment)

عاری بیخته وآمیخته با طنز دلنشین ایرانی، از رسیدن روزی خبر می دهد که
سال پیش در چنین ایامی  جامه رسمی سی ساله بر تنش دریده شد و رخت سبز
ایرانی  به تن کرد.

شعار طنز آمیز:

- هم غزه همه لبنان، گور پدر ایران!

یاد آور شعار تاریخی:

- نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران

است و سیر وسرنوشت یک ساله آن را بیاد می آورد. تا بر آمدن این شعار در روز قدس، شعار دیگری از دل ایران بر جوشیده بود:

- جمهوری ایرانی..

شعاری استراتژیک که راه فردا را نشان می داد. و "نه غزه، نه
لبنان جانم فدای ایران" رامی شد در متن آن معناکرد. هر دو شعار باواکنش
خشمگین دلبستگان "نظام" روبروشد.

اقدارگرایان نظام که باد کودتا را کاشته وتازه داشتند
توفانش را درو می کردند، هر دو شعار راساختار شکن و ساخته دشمنان خواندند و
خواستار حذف آن و قلع وقمع هر آن شدند که این خواست ایرانی را بر زبان
جاری می کرد.

اصلاح ط... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

پوستر - نه غزه نه لبنان ، جانم فدا ی ایران

IranFirst


//www.unity4iran.com/2010/08/blog-post_781.ht...

 

پوستر - نه غزه, نه لبنان, جانم فدای ایران
ندانی که ایران نشست من است ____ جهان سر بسر زیر دست من است همه یکدلانند و یزدان شناس__________ به نیکی ندارند از بد هراس دریغ است ایران که ویران شود _________ کنام پلنگان و شیران شود چو ایران نباشد تن من مباد _______ بر این بوم و بر زنده یک تن مباد همه روی یکسربجنگ اوریم_________ جهان بر بد اندیش تنگ اوریم

همه سر بسر تن به کشتن دهیم ______از ان به که کشور به دشمن دهیم