“یا حق” جایگزین “یاهو” و گوگل میشود!
rahesabz
29-Aug-2010

در حالی که شرکتهای یاهو و گوگل میلیاردهای تومان خرج موتورهای جستجوگر خود میکنند کار آمدی این موتور جستجو و اینکه حتی بهتر از آنها عمل خواهد کرد جای تردید دارد. به نظر میرسد با توجه به عدم فیلتر بودن گوگل به علت نیاز به موتور جستجوگر، دولت در حال آماده کردن موتور جستجو میباشد تا در صورت لزوم بعد از شبکه اینترانت با فیلتر کردن گوگل این موتور جستجوگر را جایگزین گزنیه های موجود کنند تا هر چه بیشتر اینترنت را کنترل کنند

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark