۱۵ نکته خواندنی از همايش ايرانيان خارج از کشور
Tarikh Tekrar Mishavad Blog
29-Aug-2010 (3 comments)

- هم پيش از رفتن به ايران و در برنامه ای که پيش از رفتن به سالن همايش به ما ابلاغ کرده و اطلاع دادند، صحبت از شرکت احمدی نژاد و سخنرانی وی درميان نبود. همايش قرار بود پس از شروع، شرکت کنندگان را که همگی تحصيل کردگان و متخصصين بودند به چند “کارگروه” تقسيم کرده و ارتباط آنها را با دانشگاه ها برقرار کنند. قرار بود هيچ نوع تبليغات سياسی درباره اين همايش نشود. هيچکدام از اين قول و قرارها عملی نشد. يعنی به يکباره سروکله احمدی نژاد در مراسم افتتاح همايش پيدا شد.
۴- تا آنجا که من اطلاع دارم بيش از ۷۰۰ نفر به ايران دعوت شده بودند اما، شما اگر به فيلم های اين همايش که حتی از تلويزيون ايران پخش شد خود دقت کنيد، بسياری از صندلی ها خالی بود، زيرا بيش از ۲۵۰ نفر از دعوت شدگان به محض پيدا شدن سرو کله احمدی نژاد از سالن خارج شدند. همه آنها معترض به اين حضور بودند، چون قرار نبودن همايش تبديل به نمايشی برای تبليغ احمدی نژاد بشود. نزديک ۴۰۰ نف... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Anonymouse

چشمتون کور دندتون نرم!

Anonymouse


Everything is sacred


cyclicforward

oh, believe me

by cyclicforward on

You folks are a disgrace to Iranians. You participated knowing full well that you are cooperating with a terrorist government. I am sure that was not surprise to any of you. I hope all your pictures come out and everyone knows what a low life characters you guys are.


mahmoudg

Are all 700 stupid or something

by mahmoudg on

You morons thought you go to a country under the boot of Islamic Facism (for 30 years) and you will get the same treatment you get in the free societies of the West???  If you guys did, then you are even stupider than the leaders of this Islamic Rapist Republic.  All those who participated and will do in the future, are as far as i am concerened, terrorists and knowingly and willfully help this terrorist regime go up against humanity.  You should be answerable to your conscious, the people of the country you freely live in and most importantly, the people of Iran.