مضرات روزه گرفتن از نظر علمي و پزشكي
rastaakhiz
24-Aug-2010

روزه و مرگ سلولهای مغز:

زمانی
که بدنی گرسنه میماند، ابتدا به پلی ساکاریدی بنام گلیکوژن در کبد دست
مییازد اما میزان گلیکوژن در کبد به آنقدر نیست که پاسخگوی چند ساعت گرسنگی
را بدهد.
پس بدن شروع به استفاده از چربیها میپردازد و چربیهای ذخیره
شده را به نوعی کتون (cetone) تبدیل میکند. ( بوی بدی که از دهان روزه دار
میآید، از همین کتون است)
بیشتر سلولهای بدن این کتون را بعنوان ماده مغذی بکار میبرند.
بغیر از مغز!
بلی
مغز فقط از گلوکز برای تهیه انرژی جهت فعالیتهای خود بهره میبرد.
گاهی اسلامگراها در باره تعداد سلولهایی سخن میگویند که در اثر استفاده از الکل از بین میرود.
آیا تا بحال کسی تحقیقی در باره میزان مرگ سلولهای مغزی که در یک رمضان از کف مسلمانان میرود، تحقیق کرده است؟
و نکته ای از این اسف بارتر:
دختر بچه ای را در نظر بگیرید که علیرغم سن رشد خود و فعالیت بیشتر بدنی از بزرگسا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark