پژواک: ۲۸ مرداد؛ زمينه ها و پيامدهای سقوط دولت دکتر مصدق
bbc persian / جمشيد برزگر
23-Aug-2010 (one comment)

۵۷ سال از وقايع روزی که به سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق انجاميد می گذرد، اما ۲۸ مرداد، همچنان روزی مناقشه برانگيز با پيامدهايی مهم و تعيين کننده در تاريخ معاصر ايران قلمداد می شود.

نه تنها هواداران محمد مصدق، بلکه تقريبا تمامی مخالفان محمد رضا شاه پهلوی، فارغ از گرايش های فکری و سياسی خود از وقايع ۲۸ مرداد به عنوان يک "کودتای انگليسی- آمريکايی" ياد کرده اند و در مقابل، طرفداران نظام سلطنتی، حوادث ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را "قيام ملی" خوانده اند.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

See Related Katouzian's Take on same topic

by Darius Kadivar on