محمد نوری زاد به زندان اوین فراخوانده شد
Kaleme
18-Aug-2010 (one comment)

محمد نوری زاد مستند ساز و جهاد گر امروز مجددا به زندان اوین فراخوانده شد. به گزارش کلمه ماموران امنیتی امروز در تماس با منزل نوری زاد به او گفتند سریعا خود را به زندان معرفی نماید.

در همین حال محمد نوری زاد لحظاتی قبل از افطار ۴ شنبه شب در مطلب کوتاهی که در سایت خود قرار داده است نوشت:

نمی دانم مرا بکجا خواهندبرد . انتظار پذیرایی ندارم . انتظار رفتار و برخورد خوب ندارم . ممکن است مرا بزنند . بدجوری .ممکن است مرا به ناسزا و فحش های ناموسی بگیرند . بدجوری . وممکن است حتی مرا بقول بازجویم محارب تشخیص دهند و به دم تیغ بسپرند . هرچه را که پیش آیدبه آغوش می کشم . برای آینده ی مردمان سرزمینم . بدرود .

بازجوها اتهام او را نقد ها و نامه های نوری زاد می دانند و از او خواسته بودند تا در زمان آزادی مطلبی ننویسد که این درخواست غیر قانونی با مخالفت نوری زاد مواجه شده بود. در همین حال نوری زاد در روز های گذشته نامه ای به رهبری نوشت... >>>

Shifteh Ansari

After another critical letter to Khamenei

by Shifteh Ansari on

You can read the letter he wrote to Khamenei last week here:  //danaei.info/?p=548


Share/Save/Bookmark