ايرانيان مقيم خارج پس ازتاييدصلاحيت نهاد‌هاي مسوول براي ورودمشكلي ندارند
ILNA
11-Aug-2010

كسي كه مي‌خواهد به ايران بيايد براي كار و فعاليت علمي و تخصصي به ايران بيايد بررسي‌هاي اساسي در رابطه با او انجام مي‌شود، اگر جميع جهات مثبت باشد مشكلي براي وجود ايرانيان مقيم خارج از كشور در ايران وجود ندارد.
ايلنا: دبير كل شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور در رابطه با حضور ايرانيان خارج از كشور متخصصي كه ممكن است مشكل سياسي داشته باشند گفت: من به‌عنوان دبير كل شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور مي‌گوييم كه كساني كه مي‌خواهند در كشور در زمينه امور علمي و تخصصي فعاليت كنند مشكلي براي آنها وجود ندارد اما در عين حال نهادها و سازمان‌هاي ديگري در كشور وجود دارند كه آنها هم بايد وظايف خود را انجام دهند.
محمد شريك ملك زاده در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور از حضور ايرانيان مقيم خارج از كشور در ايران استقبال مي‌كند و به دنبال آن است كه تا از امكانات فكري و علمي آنها استفاده كند. بعد از اول... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark