گزارش حقوقی درباره مسئولیت رهبران جمهوری اسلامی در کشتار تابستان ۶۷
dw-world
10-Aug-2010
بنیاد عبدالرحمن برومند گزارشی را در
باره کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷منتشر کرده است. این
گزارش را قاضی جفری رابرتسون تهیه کرده و انتظار می‌رود که دست خانواده‌های
قربانیان را برای دادخواهی باز کند

بنیاد
عبدالرحمن برومند که جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط  به نقض حقوق بشر در
ایران  را هدف اصلی خود قرار داده، نتایج تحقیق قاضی جفری رابرتسون،
حقوقدان سرشناس انگلیسی را درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷
منتشر کرده است. فشرده گزارش قاضی رابرتسون به زبان فارسی نیز در سایت این
بنیاد در دسترس همگان است.

این
گزارش تأیید می‌کند که بسیاری از سران جمهوری اسلامی مسئول کشتار تابستان
۱۳۶۷ هستند. در ضمن قاضی رابرتسون در این گزارش از روند کار و ناپیگیر بودن
گزارشگر و نهادهای مسئول سازمان ملل در زمینه حقوق بشر انتقاد می‌کند.

>>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark