از دولت كودتا تا يگانه دولت مشروع
Rooz Online / Arash Motamed
08-Aug-2010

محمود احمدي ن‍ژاد كه از سوي مخالفان رئيس دولتي "فاقد مشروعيت" خوانده مي شود، دیروز ادعاي جديدی پيرامون "مشروعيت" دهمین دولت جمهوري اسلامي مطرح كرد.همزمان او ضمن معرفي اقتصاد ايران به عنوان اقتصادي "900 ميليارد دلاري"، از حمله به كشورهاي غربي كه به گفته وي "در حال جفتك زدن" هستند نيز غافل نشد. تكرار دوباره "جاسوس بازي" روسيه و آمريكا بخش ديگري از اظهارات ديروز وي بود.

"دولت به طور كامل مشروع در جهان"، اين آخرين عنواني است كه محمود احمدي نژاد براي توصيف دولت خود از آن استفاده کرد. او روز يكشنبه به "همايش جهاني مسجد" رفته بود تا همزمان با اعلام مشروعيت خود، اين عنوان را تنها زيبنده دولت خود بداند چرا كه به باور وي اگر "يك دولت در جهان بطور كامل مشروعيت داشته باشد آن هم ايران است."

كارشناساني كه در ادبيات وي تامل كرده اند، شگفت زده از آن هستند كه وي تفكيكي ميان "دولت ايران" و "كشور ايران" قائل نشده و "ايران" را به "دولت" خود فرو ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark