حکومت ایران در پی 'معامله بزرگ' با غرب؟
BBC Persian / Hossein Bastani
30-Jul-2010

اما اهداف جمهوری اسلامی از برنامه هسته ای خود، به راستی چه هستند؟
آیا تهران به دنبال سلاح اتمی است؟
آیا اولویت تهران انرژی هسته ای است؟
"استقبال از تحریم ها" به خاطر مصارف داخلی؟
تحمل تحریم ها به خاطر بی اعتمادی به غرب؟
زمینه سازی برای "معامله بزرگ"؟
دشواری های معامله امنیتی ایران و آمریکا
سرانجام پرونده هسته ای؟
آیا تهران به دنبال سلاح اتمی است؟
مقام های حکومت ایران، همواره اعلام کرده اند که به دنبال دستیابی به سلاح های اتمی نیستند و حتی آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران داشتن چنین سلاح هایی را "حرام" دانسته است.
در سوی مقابل، دولت اسرائیل و طیفی از سیاستمداران غربی، معتقدند که هدف نهایی ایران از برنامه هسته ای خود، تهیه بمب اتم است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark