احمد قابل: تک تک دستگیری هابه امضای رهبری می رسد/همه ملت به قید وثیقه آزادند
Rah-e Kargar
27-Jul-2010

به‌عنوان نمونه: از زندان که بیرون که آمدم، شنیدم یکی از علما و مراجع در دیدار با آقای خامنهای، به ایشان تذکر دادهاند که: سیاست پس از انتخابات، سیاست درستی نبوده است و حتی منجر به فایدهای برای شما نشده است. افراد را آزاد کنید، این بگیروببندها را تمام کنید و حداقل بساط دیگری را پهن کنید.

آقای خامنهای هم در پاسخ گفته‌اند: «به‌تازگی یک فهرست ۵۰ نفره آورده بودند که من امضا نکردم.» مفهوم این سخن آن است که فهرستهای قبلی را ایشان امضا کرده و افراد دستگیر هم شدهاند.

یعنی وقتی کار به اینجا برسد که نام تکتک افرادی که قرار است دستگیر شوند، به امضای مقام رهبری برسند، دیگر باید گفت: تا چه حد دخالت در حوزهی قوهی قضاییه، قوهی مجریه و قوهی مقننه؟! حول محور همین قضیهی دانشگاه آزاد، دیدید که ایشان چه کرد. اگر بناست که رهبری دخالت نکند، پس چرا جلوی مصوبهی مجلس را میگیرند؟ تازه این مجلس که مجلس ما نیست. مجلس رهبری است. مجلس ملت که نیست. ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark