اذعان فرمانده‌ کل سپاه به وجود "پاسداران حامی فتنه"
dw-world
25-Jul-2010 (one comment)

محمدعلی جعفری، فرمانده‌ی کل سپاه پاسداران، برای اولین بار به پشتیبانی شماری از پاسداران از رهبران جنبش اعتراضی اذعان کرد. وی گفت، "اقناع" این دسته از پاسداران، بهتر از "برخورد فیزیکی و حذف" آنان است.

بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی جعفری، فرمانده‌ی کل سپاه پاسداران، در نخستین دوره‌ی آموزش مربیان درس آمادگی دفاعی که شنبه ۲ مرداد ماه آغاز شد، در پاسخ به این که چرا با پاسداران "حامی فتنه" برخورد نشد، از رفع بسیاری از ابهامات سخن گفت و تصریح کرد که «آنان قانع شدند که حرکت اشتباه بوده و این بهتر از برخورد فیزیکی و حذف است.»

سخنان جعفری از این لحاظ در خور توجه است که برای نخستین بار مقامی رسمی به پشتیبانی شماری از پاسداران از رهبران جنبش اعتراضی و مخالفان دولت اشاره می‌کند. جعفری اما در سخنان خود از ذکر جزییاتی درباره شمار مخالفان و میزان مخالفت‌ها خودداری کرد.

محمدعلی جعفری، در سخنان روز شنبه‌ی خود، همچنین... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

No word about Iran

by IranFirst on

Read the words of this Always-sick-looking-Arab, he does not mention "Iran" even once. This Bee-vatan's goal as he puts it  is only to create an Islamic Society