در سالگرد درگذشت پدرم
rezapahlavi.org
25-Jul-2010 (3 comments)
پنجم امرداد ماه ۱۳۸۹

سی سال پیش پدرم با چشمی گریان و دلی افسرده خاک وطنش را ترک گفت، در این آرزو که با رفتنش آرامش و صلح از دست رفته به ایران عزیزش بازگردد، خون هموطنانش در آشوب انقلاب بر زمین نریزد و بیگانگان با گسترش دامنۀ ستیزخانگی سودای تعرض به ایران در سر نپرورانند.
اما، نه تنها آرزوی او بلکه آرزوی هیچ یک از ایرانیانی که به امید دسترسی به آزادی ها و حقوق بشر به پیشباز انقلاب رفتند برآورده نشد. کسانی بر وطن دلبندش مسلط شدند که در این سال ها با ایران و فرزندانش آن کردند که هیچ دشمن بی رحمی در تاریخ نکرده بود. اینان از خونریـزی و خــرابی های بی شمار، از ستیز با همۀ حقوق و آزادی های مردم ایران، از ماجراجویی و جنگ طلبی، از هدر دادن سرمایه های انسانی و مادی وطن و از تحقیر نام بلند ایران در جهان، یک لحظه هم دست نکشیده اند و من یقین دارم که نخواهند کشید.
می گویند، و درست می گویند، ... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
maziar 58

video

by maziar 58 on

was mostly about paying respect to the late anwar sadat before going to the late shah's resting place and I don't see any thing wrong for a son  (any son ) attending his father's anniversary.

comrade ! thanks for enlighting us with the correlation between         Mr. Goodarzi & Mrs.Shaghayegh.        Maziar


comrade

At Shah's graveside

by comrade on

Only a "good son" like him would have jeopardized his political life for this anniversary.

I hope his peaceful trips to Cairo is not numbered, as Egyptian political volcano is ready to erupt these days.  

visit....http://www.ipinst.org/


Tapesh

شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی در قاهره

Tapesh