از صادق خلخالی تا صادق لاریجانی از اعدام تا اعدام
voa
17-Jul-2010

بخش
اول: اعدام های انقلابی و سیاسی پس از پیروزی انقلاب و دهه شصت

بخش
دوم: اعدام های فراقانونی در داخل و خارج از کشور(قتل های زنجیره ای دهه
هفتاد)

بخش سوم: اعدام مجرمان صغیر، زناکاران، «اراذل و اوباش»، اعدام های
سیاسی (دهه هشتاد) [بخش سوم بزودی منتشر خواهد شد]

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark