اصلاح الگوی مصرف توسط دولت مصرف کننده
Rooz Online / Ardalan Siami
12-Jul-2010

آیت الله خامنه ای در فرمانی ده گانه سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف را به قوای سه گانه ابلاغ کرد. مخاطب ومجری اصلی این سیاست ها دولت است که براساس آمار و شواهد خود بزرگترین مصرف کننده در کشور است. با این ابلاغ، در واقع رهبرجمهوری اسلامی از دولتی که خود بیشترین مصرف انرژی را دارد خواسته است الگوی مصرف را اصلاح کند.

رهبر جمهوری اسلامی در سال 85 نیز با تفسیری تازه از اصل 44 قانون اساسی خواهان آن شده بود که دولت بسیاری از شرکت ها وسازمانهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. پس از چهار سال از اجرای این قانون، حاصل کارواگذاری بسیاری از شرکت های دولتی به سپاه ونیروهای نظامی شده ودر واقع دولت در قالبی تازه باز آفریده شده است. حال آقای خامنه ای از این دولت خواسته است الگوی مصرف را اصلاح کند.

به گزارش تابناک بنداول ابلاغ نامه رهبر جمهوری اسلامی ناظر بر این موارد است: "اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جو... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark