از شایعه حمله نظامی چه کسانی سود می برند؟
Sohrabestan
01-Jul-2010 (one comment)

آنچه حکومت را وادار به تقلب در انتخابات و کودتا بر علیه مردم کرد، نه زیاده خواهی دیکتاتور بلکه استیصال و بیچارگی حاکمیت بود، گرچه مقاومت و مخالفت گسترده مردم را به هیچ وجه انتظار نداشتند.
اکنون نیز یکی از قویترین حربه هایی که دستاویز حکومت قرار گرفته، دامن زدن به شایعه حمله نظامی است تا وانمود کنند که آمریکا و متحدانش و یا اسرائیل، قریب الوقوع به ایران حمله خواهند کرد. با مطرح نمودن خطر جنگ تلاش دارند تا شکافهای عمیق درون حاکمیت را پر کرده و برای سرکوب بیشتر بهانه کافی داشته باشند. همچنین این شایعه شاید بنوعی سبب تخدیر جنبش آزادیخواهی شده و آنها را از تلاش همه جانبه منصرف نماید.
واقعیت این است که در حال حاضر هیچ کشوری در دنیا قصد و نقشه حمله نظامی به ایران را ندارد. اما در زمینه تحریم های اقتصادی کار تا مراحل فلج کننده ای پیش خواهد رفت و هر گونه مماشات و عقب نشینی جمهوری اسلامی نیز چاره ساز نبوده و موجب کاهش تحریم ه... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
default

What a none-sense !

by IranMilitaryForum.net on

اکنون نیز یکی از قویترین حربه هایی که دستاویز حکومت قرار گرفته، دامن زدن
به شایعه حمله نظامی است تا وانمود کنند که آمریکا و متحدانش و یا
اسرائیل، قریب الوقوع به ایران حمله خواهند کرد.

 

Shifteh, the author obviously a not very well read charactor, but you are here at IC news section daily. The substantial news posted here regarding attacks on Iran are not manufactured by IRI, rather, they are originated in tel Aviv and Washington DC!!!

I am disappointed in you for bying what this blind author is selling!