اظهارات متکی پیرامون جام جهانی
Kaleme
01-Jul-2010

چکیده : در این نشست خبری “علی اکبر جوانفکر” مدیرعامل ایرنا نیز به نقش آفرینی برزیل در جام جهانی فوتبال اشاره کرد که این سخن او با ایفای نقش جدی تر و موثرتر برزیل در مسائل جهانی بویژه در مخالفت با قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت همسو به نظر می رسد.

اظهارات متکی پیرامون جام جهانی: کشورهای اصلی و نقش آفرین در تحریم جدید ایران در مراحل مقدماتی حذف شدند.

منوچهر متکی روز سه شنبه در نشست با مدیران ارشد، سردبیران، دبیران و خبرنگاران سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته است: آنچه اکنون در صحنه سیاست بین الملل شاهد هستیم، به عینه در نوزدهمین دوره جام جهانی فوتبال به منصه ظهور رسیده است.

وزیر امور خارجه دولت تحلیل کرده است که “در این دوره از جام جهانی، قرابت معنی داری میان مسائل حوزه سیاست و دیپلماسی در جهان امروز با فوتبال مشاهده می شود”.

متکی که اغلب در چهره اش لبخند ملیحی نمایان است، توضیح داد که “کشورها... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark