عيسی سحرخيز در بهداری زندان رجايی شهر کرج بستری شد
Radio Farda
26-Jun-2010

عيسی سحرخيز، روزنامه نگار زندانی، روز جمعه به دليل افت شديد فشار خون جهت مراقبت های ويژه به بهداری زندان رجايی شهر کرج منتقل شد.

برای دومين بار است که در روزهای اخير، فشار خون آقای سحرخيز افت کرده است.

وی که حدود يک سال پيش بازداشت شد، تاکنون محاکمه نشده است.

پيشتر، خانواده تعدادی از زندانيان پس از انتخابات رياست جمهوری که به زندان رجايی شهر کرج منتقل شده اند، در نامه ای به دادستان تهران از شرايط بازداشت، نگهداری و محاکمه اين زندانيان انتقاد کرده بودند.

در اين نامه که توسط خانواده‌های عيسی سحرخيز، مسعود باستانی، احمد زيدآبادی، داوود سليمانی، رسول بداغی، مهدی محموديان، حشمت‌الله طبرزدی و رضا رفيعی فروشانی امضاء شده، گفته شده است که برخی از اين زندانيان، بدون برگزاری دادگاه يک سال است که در بازداشت موقت به سر می برند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark