اولویت ایران بر فلسطین استراتژی جنبش سبز است
Jonbesh-e Rah-e Sabz / Mohsen Kadivar
24-Jun-2010 (2 comments)

در ضمن نخستین مصاحبه من با صدای آمریکا در ضمن دهها مسئله مهم اشاره ای کوتاه به شعار "هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران" شد. طرفداران شعار "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" و هکذا طرفداران رژیم ایران پنداشتند که من وقوع شعار اخیر در روز قدس سال گذشته را منکر شده ام. به کسانی که طالب حقیقند یادآور می شوم:

اولا. شعار "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" در روز قدس در تهران توسط جمعی از جوانان ایرانی فریاد شده است و در وقوع آن تردیدی نیست.

ثانیا. این شعار عکس العملی در مقابل استفاده ابزاری از مسئله فلسطین از جانب حکومت ایران بوده است. بسیاری از سردهندگان این شعار سوء استفاده حکومت از آرمان فلسطین برای سرپوش گذاشتن بر ستمی که بر ملت ایران می رود را صادقانه محکوم کرده اند. هر چند از بیان مناسبی برای نیل به این هدف انسانی استفاده نکرده اند.

ثالثا. علیرغم اینکه این شعار در روز قدس سر داده شده است، و با اینکه در قصد خیر بسیاری از سر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

The Proof that Mohsen Kadivar is Lying and distorting the Truth

by Darius Kadivar on

The Proof that Mohsen Kadivar is Lying and distorting the Truth: Slogans in Tehran "Nah Gazeh, Nah Lobnan, Janam Fedayeh Iran" followed by "Irani Meemeerad, Mellat Nameepazeerad":

 

//www.youtube.com/watch?v=Dn4SH4M1fn4&feature=player_embedded


Darius Kadivar

Mohsen Jaan Tu T'enfonce Encore plus ...

by Darius Kadivar on

continue being naughty won't help you ... Prepare Yourself for your ritual Fessée session ...

//www.youtube.com/watch?v=FPxqGkMv6Sg&feature=related