رابطه رفسنجانی و خامنه ای؛ عشقی که نافرجام ماند؟
Radio Farda / Faraj Sarkoohi
24-Jun-2010

رفسنجانی در رابطه کدر کنونی بین خود و رهبر از قدرت کم تری بهره مند و در برابر رفیق و همراه قدیمی خود دست پایین تری دارد و هم از این روی گه گاه به رسانه ها و همواره به ابزار دلخواه و مطلوب خود، توطئه سیاسی پشت پرده، متوسل می شود.

خامنه ای که به دلیل موقعیت برتر خود در بافت قدرت به انتقاد رسانه ای از رفسنجانی نیاز ندارد، می کوشد تا با حمایت از برخی امتیازات سیاسی و اقتصادی رفسنجانی و خانواده و شبکه او، از گسست کامل رابطه، پیوستن کامل رفسنجانی به جناح های درون حکومتی منتقد جلوگیری کند چرا که از قدرت مالی و از نفوذ رفسنجانی بر بدنه اجرایی و بر برخی چهره ها و محافل روحانیون محافظه کار نسل اول انقلاب و از نفوذ شبکه اقتصادی ـ سیاسی او بر دولتمردان جمهوری اسلامی آگاه است.

اما حمایت های رهبر از یار قدیمی خود چندان نیست که رابطه او و رفسنجانی را در قالب قدیمی احیاء و امتیازات اقتصادی و سیاسی خانواده و شبکه وابسته به رفسنجانی ر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark