ایران: به فروش میرسد؛ خریدار: سپاه پاسداران
JARAS via Hambastegi / عبید سن خوزانی
22-Jun-2010

جمهوری اسلامی اعلام کرده است که آماده است این کشور را به تدریج به فروش برساند. تمام ادارات، سازمانها، بنگاهها، وزارتخانه ها، موسسات آموزشی دراین جمهوری به دوشرط قابل فروش هستند:

اول- مشروط براینکه این سازمانها سود ده باشند وخریدار را درکوتاه ترین مدت به ثروتی عظیم وسرشار برسانند.

دوم- جمهوری اسلامی علاقمنداست که ابتدا این موسسات سوده ده را به سپاه پاسداران یا یکی ازسازمانهای وابسته به آن بفروشد. اگرمزایده ای درکارباشد، بدون توجه به میزان مبلغی که برای خرید ازسوی سپاه پاسداران داده شده، ارجح آنست که این موسسات به سپاه فروخته شود. ازآنجا که سپاه پاسداران طی این مدت لیاقت خود را درمدیریت سازمانهای اقتصادی گوناگون به اثبات رسانده است، جمهوری اسلامی مشتاق است نه تنها در شرایط مساوی بلکه حتی اگرشرایط رقیب، بهترازسپاه پاسداران باشد وقیمت آنها نیزبیشنرازسپاه، اما مرحجا معامله به نفع سپاه انجام داده شود زیرا هم... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark