آیا اتحادیه اروپا و آمریکا ایران را به جنگ تحریک می کنند؟
Ria Novosti Persian
22-Jun-2010 (one comment)

مولف در بخش دیگری از مقاله خود نوشت، حال این سئوال مطرح می شود که چه چیز باعث تلاش آمریکایی ها و اروپایی ها جهت تشدید مواضع علیه ایران شده است؟ به اعتقاد تحلیلگران، در غرب بیش از آنکه از خود بمب اتمی ایران هراس داشته باشند، از تغییر تراز نیروهای ژئوپلیتیکی در منطقه در صورت دسترسی ایران به سلاح هسته ای ترس وجود دارد. به نظر می رسد که بر این مسئله تکیه شده که تحریم های شدید اقتصادی به تضعیف و حتی نابودی بخش نفت و گاز و سیستم بانکی ایران منجر خواهد شد که مستقیما وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور را بدنبال خواهد داشت. بر اساس اندیشه تنظیم کنندگان این تحریم ها، مشکلات اقتصادی باید بر وخامت اوضاع سیاسی در داخل و فعال شدن اپوزیسیون ایران تاثیر ناگزیر گذارد که در نهایت همه اینها به "تغییر مسالمت آمیز رژیم" منجر خواهند شد.

مولف معتقد است، در صورتیکه این گزینه عملی نشود، ممکن است که از گزینه نظامی استفاده شود. البته غرب خواستار آن ... >>>

Shifteh Ansari

Either "peaceful regime change" or war? Naive.

by Shifteh Ansari on

This all sounds terribly naive to me.  How is "peaceful regime change" going to happen?!!

I believe a military attack on Iran is not only inhumane, it is really unwise.  A military attack on Iran would set people's efforts to push ahead for democracy back for decades, while the IRI authorities who have been begging for a war since Mahmoud Ahmadinejad came into power will use the excuse to formally announce their military state and continue their brutal crackdown on Iran's civil society--the only hope for a true reform in Iran.Share/Save/Bookmark