ساز ملی گرایی احمدی نژاد در چه دستگاهی کوک شده است؟
Radio Farda / Faraj Sarkoohi
16-Jun-2010 (one comment)

محمود احمدی نژاد در بخشی از برنامه تلویزیونی یکشنبه شب خود گفت: «چيزی كه می‌‌توانيم به دنيا هديه كنيم و بر مبنای آن مناسبات جهانی را تغيير دهيم هويت فرهنگی ايران است كه بايد آن را پاس داشت و حفظ كرد.»

از دیدگاه آقای احمدی نژاد، جهانیان در عرصه فرهنگ «بديلی برای فرهنگ ما ندارند و اصلا نمی‌توانند جلوی ما بايستند» و «اين فرهنگ بوده كه ما را در طول تاريخ حفظ كرده است.»

اما بر خلاف گفته آقای احمدی نژاد، فرهنگ ها «جلو هم نمی ایستند». فرهنگ ها در تبادل و تاثیر متقابل ارتقاء می یابند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

He should listen to himself

by mahmoudg on

it would be the same culture that would save iranians once and for all from the onslaught of Islam and sweep this monkey and his bosses from power, forever.  To the day whence iranian culture would once again shine on world stange sans Islam.