یکسال جنبش سبز، دست‌آوردها و نگرانی‌ها
zamaaneh.com / حسین علوی
15-Jun-2010 (one comment)

در یک‌سالگی جنبش سبز، مهم‌ترین دستاوردهای این جنبش چیست؟ چگونه می‌توان این دستاوردها را حفظ کرد؟ چشم‌انداز آینده‌ی این جنبش با چه اشکالی از فعالیت مدنی و سیاسی رقم خواهد خورد؟

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
Ramona

Change

by Ramona on

You recognize change by what comes after!
Ramona