برگردان فارسی بیانیۀ شاهزاده رضا پهلوی در مورد تظاهرات امروز در ایران
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
14-Jun-2010

برگردان فارسی بیانیۀ شاهزاده رضا پهلوی
در مورد تظاهرات امروز در ایران

۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۹ برابر ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰

با تاسفی عمیق همراه با جهانیان نظاره گر واکنش وحشیانۀ رژیمِ تهران به تظاهرات شجاعانۀ ملت ایران برای دستیابی به حقوقشان و برعلیه استبداد خفقان آوری که درسی سال گذشته برآنان اعمال شده است، می باشیم.
رژیم ۱۲ ماه زمان داشته است که مسالمت جویانه و محترمانه اختلافش را با ملتی که مدت هاست اعتمادش را به باصطلاح حکومتشان و هم چنین امید خود را به شالودۀ قضایی ، ساختار قانون اساسی و مجلس آن از دست داده اند را حل کند.
به جوانان ایران، می گویم... شهامت شما بُن مایه ای است که بر آن افسانه ها نوشته شده است. نام شما و عملکرد شما، امروز و هر روز، تا زمان آزادی ایران عزیزمان، نه تنها زینت بخش صفحات تاریخ ما که منطقه و جهان بعنوان چالش بزرگ برای شأن انسانی و حقوق بشرخواهد بود.
به بسیجیان، سپاه، و نیروهای مسلح ایران ... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark