نه تو خمینی هستی نه ایران ایران دیروز!‬
Akhbar-e Rooz / Ali Keshtgar
06-Jun-2010

علی خامنه ای در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، رهبران جنبش سبز را به اعدام تهدید کرد.‬
او گفت: «برخی با هواپیمای امام و با همراهی امام از پاریس به ایران آمدند، اما در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدند؛ بعضی از دورانی که امام در نجف بود با ایشان ارتباط داشتند و در ابتدای انقلاب هم مورد توجه امام قرار گرفتند، اما بعد رفتار و موضع‌گیری آنها موجب شد که امام آنان را طرد کرد».‬

در پاسخ به این سخنان علی خامنه ای که در استانه ۲۲ خرداد سالگرد خیانت بزرگ او به رای ملت و به قصد مرعوب کردن مردم ایراد شد؛ یادآوری چند نکته ضروری به نظرم رسید‬:
۱- خامنه ای خمینی نیست. آیت الله خمینی بنیانگذاز جمهوری اسلامی بود و همه جناح های نظام اتوریته و رهبری او را پذیرا بودند. مرجعیت آیت الله خمینی در میان روحانیون زیر سوال نبود، در حالی که امروز خامنه ای حتی در میان روحانیت هم مقبولیت ندارد و ناچار است به زور نیروهای نظامی امنیتی و یا ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark