استيونسون: متكى، مردى وحشى براى رژيمى وحشى است، جاى او در پارلمان اروپا نيست
news-political-articles
04-Jun-2010

نماينده پارلمان اروپا استراون استيونسون در خصوص جريان سفر متكي به پارلمان اروپا چنين گفت:

بسيارى از ما از حضور نماينده رژيم فاشيست سركوبگر وحشى در اين‌جا به هم ريختيم. قبل از اينكه وزير خارجه شود وى سفير رژيم در تركيه بود.

آنها عضو اپوزيسيون ايران را در صندوق عقب ماشين سفارت انداخته و از تركيه به سوى ايران مى بردند بعدها وقتى كه اين فرد در مرز آزاد شد، گفت كه او را در يك سلول در زير زمين سفارت نگه داشته و شكنجه كرده بودند و مى خواستند وى را براى اعدام به ايران ببرند. همه اينها زير نظر متكى كه سفير رژيم در تركيه بود صورت گرفت. وى مردى وحشى براى رژيمى وحشى مى باشد و جايى براى كسى مثل وی در پارلمان اروپا وجود ندارد. بنابر اين تعداد بسيار زيادى از اعضاى پارلمان به خاطر اينكه به وى امكان حضور در جلسهاى در پشت درهاى بسته در كميسيون خارجى پارلمان اروپا داده شده بود نگران بودند.

ما از رئيس پارلمان خواسته بوديم كه ما ب... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark