وزير امور خارجۀ جمهورى اسلامى ازممنوعيت حجاب در اروپا انتقاد كرد
radiofarda
02-Jun-2010

وزير امور خارجۀ جمهورى اسلامى منوچهر متكى روز چهارشنبه طى نشستى خبرى در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزارى فرانسه پيرامون ممنوعيت حجاب در اروپا و ديدگاه وى در اين خصوص گفت: ممنوعيت حجاب در برخى كشورهاى اروپايى از مصاديق نابردبارى محسوب مى شود.

به گزارش ايرنا خبرگزارى جمهورى اسلامى، آقاى متكى ضمن اشاره به رعايت حقوق اقليت ها در ايران گفت: اميدواريم رهبران اروپا در اين خصوص فكرى بكنند.

وى افزود: ميليون ها مسلمان در اروپا زندگى مى كنند و بسيارى از آنان شهروندان اروپايى هستند ولى از حقوق خود محرومند و نمى توانند نقش هاى سياسى مناسبى در كشورشان داشته باشند.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark