گری سیک: دولت ایران بازنده مواجهه با مردم خود بوده است
Jonbesh-e Rah-e Sabz / Farzaneh Bazrpour
01-Jun-2010

شرایط امروز خیلی خیلی متفاوت است. امروز طرفداران حکومت در اقلیت هستند همانطور که در زمان حکومت شاه این چنین بود. اگر چه حکومت فعلی به هدف انقلاب که حکومت بر اساس قوانین اسلام بود رسیده است ولی مردم خوشحال به نظر نمی رسند. امروز دولت ناتوان است از مدیریت مسائل داخلی مثل تورم – که خیلی بالاست – و نتوانسته است شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد و آزادی رقابت و فرصت شغلی کافی ایجاد کند. فضای سیاسی بسیار نامناسب است و رضایت عمومی کاهش یافته است. به طور مشخص دولت فعلی از به زندان انداختن, شکنجه کردن و یا کشتن معترضان بیش از پیش ترس و واهمه دارد. حکومت شاه مایل نبود که با جمعیت معترضان برخورد خیلی سخت انجام دهد چون تبعات آن را غیر قابل کنترل می دانست. او می گفت که نمی خواهد مردم خود را بکشد اما امروز می بینیم که این اتفاق به راحتی می افتد به عنوان نمونه 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب ایران، سربازها به مردم معترض تیراندازی می کنند. امروز می ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark