(pics) تظاهرات صدها تن از زنان افغانستان در مقابل کنسولگری ايران در هرات
radiofarda
22-May-2010

صدها تن از زنان افغانستان روز پنجشنبه در برابر سرکنسولگری جمهوری اسلامی
در هرات تظاهرات کرده و نسبت به اعدام زندانيان افغان در ايران، اعتراض
کردند.

تظاهرکنندگان که پلاکاردهايی در دست داشتند، از رييس جمهوری
افغانستان، حامد کرزی خواستند پرونده زندانيان افغان در ايران را بررسی
کرده و پرونده اين افراد را برای بررسی به محاکم قضايی افغانستان بسپارد.

هرچند نيروهای امنيتی در حال حفاظت از سرکنسولگری جمهوری اسلامی حضور
داشتند، اما تظاهرات کنندگان با پرتاب سنگ و دادن شعار، خشم خود را نشان
دادند.

تظاهرات مشابهی نيز چندی پيش در کابل برگزار شد. 

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark