به من احترام بذار آشغال!
Nim Nama / Mostafa Nategh
21-May-2010 (one comment)

این‌ها همه مثال‌هایی هستند از موقعیت کودکانه‌ای که حکومت ایران در مواجه با جامعهٔ جهانی دارد. سه دهه شعار دادن مداوم و نشنیدن صدای جهان و ندیدن حقایقش، حس توهم و خود‌باحال‌بینی حادی را به سران مملکت القاء کرده، حسی که در مواجهه‌های حقیقی با دنیای بیرون، طبعاً مجال بروز و تقویت نمی‌یابد. حکومت ایران دوست دارد خود را هم‌طراز «قدرت‌های زورگو»، و بل‌که الگوی شایستهٔ رفتاری آنان ببیند، اما با این صورت و سیرت ناهموار کسی محلش نمی‌گذارد. طبیعی است که ایران با وضع و روند کنونی‌اش نمی‌تواند کنار آمریکا و اروپا بایستد. قطعنامه‌های پیشنهادی‌اش با تمسخر رد می‌شوند، حرفش را باور نمی‌کنند، به جمع بزرگان راهش نمی‌دهند و سخنرانی رئیس دولتش را ترک می‌کنند. این سرخوردگی مداوم را حکومت ایران با رجوع تخدیری به همان شعارهای استکبارستیزانه می‌خواهد تسکین دهد: در خوب بودن ما که تردید نیست، اگر قدرمان را نمی‌فهمند از بیماردل... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

IRI has an inferiority

by vildemose on

IRI has an inferiority complex of epic proportion and doesn't know it. The author highlights the IRI's pathetic immaturity and insecurities. Thanks for posting this.