الله است مسئول
akhbar-rooz
17-May-2010

• در حکومت الله (اسلامی) هیچ کس مسئول اعدام ها نیست. معلوم نیست جرم و گناه معدومین چگونه به ثبت رسیده است و متهمین در کدام دادگاه محاکمه و محکوم گردیده اند. چرا که پاسدار و بازرس و بازجو و قاضی همه خود را در برابر الله است که مسئول میدانند. آنها وقتی محارب را به دار میآویزند از حق و حقوق الله دفاع میکنند، نه از حق و حقوق ملت. آنها در واقع به ملت خیانت میکنند تا در خدمت الله در آیند ...

در روز یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت (٨۹) ۵ نفر از بهترین فرزندان این آب و خاک به جرم «محاربه» به دست الله به دار مجازات آویخته شدند. هر کس این واقعیت را انکار کند یا از حقیقت گریزان است و یا خود را به نادانی و نابینایی میزند. چرا که آئین الله، آئین قدرت است و خشم و خشونت، انتقام است و کین خواهی. اعدام هایی که در رژیم ولایت بوقوع می پیوندد، بیانگر این واقعیت است. آیا میتوان سندی بهتر از این اعدام ها در اثبات ذات خشونت بار، انتقامجو و کین خواه الله، ارائه داد... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark