برخورد با مزاحمان خیابانی از هفته آینده
Tabnak
17-May-2010

وی با بیان اینکه تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری سارقان مجسمه های تهران همچنان ادامه دارد و پلیس به سرنخهایی نیز در زمینه شناسایی این سارقان رسیده است، تصریح کرد: تا کسب نتیجه نهایی در این زمینه اطلاع رسانی انجام نمی شود و رسانه ها نیز بهتر است به جای پرداختن به این موضوع که دغدغه مردم نیست به موارد دیگری از جمله طرح امنیت اجتماعی بپردازند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark