نامه خانواده مجید توکلی به ریاست قوه قضائیه
Kaleme
15-May-2010

نامه خانواده مجید توکلی به ریاست قوه قضائیه:صراحتا بفرمایید قانون تعطیل شده تا رعیت چاره ای به حال و روز سیاه خویش بیاندیشند

ناگفته ها در دل داریم، اگر بازگوییم کوس رسوایی نامحرمان به عدالت چنان به صدا خواهد آمد که مردمان را باور خواهد آمد “عدالت مرده است” . در این نامه تنها به برخی از موارد نقض قانون در روند دادرسی عزیز دربندمان اشارتی می کنیم. اگر این موارد نقض قانون است که شما به عنوان عالی رتبه ترین مقام قضائی مسئول هستید و می بایست در برابر خدا و خلق خدا پاسخگو باشید.

کلمه: خانواده مجید توکلی نامه ای سرگشاده ای به ریاست قوه قضائیه نوشته اند و در آن به برخی اعمال خلاف قانون قوه قضائیه اعتراض کرده و خواستار بازنگری آیت الله شاهرودی در روند بررسی پرونده فرزندشان شده اند.

به گزارش دانشجونیوز، آنها در این نامه ضمن بر شمردن موارد تخلف قوه قضائیه در روند پرونده مجید توکلی، خواستار دخالت ریاست قوه قضائیه در این... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark