حکم اعدام ولیان به حبس تبدیل شد
Kaleme
15-May-2010 (2 comments)

شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران محمد امین ولیان را به سه سال و نیم حبس تعریزی و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کلمه:‌دادگاه تجدید‌نظر، رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر محکومیت آذر منصوری به تحمل ۳ سال حبس تعزیری را تأیید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران محمد امین ولیان را به سه سال و نیم حبس تعریزی و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی پیش از این به اتهام محاربه به اعدام و تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.

‌دادگاه تجدید‌نظر همچنین رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر محکومیت آذر منصوری به تحمل ۳ سال حبس تعزیری را تائید کرد.

>>>
Shifteh Ansari

Saved from death but will serve 1 year per rock

by Shifteh Ansari on

Mohammad Valian is a 20 year old university student who was sentenced to death for throwing three rocks during Ashura protests.  His new sentence of 3.5 years in prison roughly works out to be one year for each rock.


Share/Save/Bookmark

 
Shifteh Ansari

This was about him

by Shifteh Ansari on