بردگانی به نام کارگر ايرانی
Peiknet
02-May-2010

اين روزها، همزمان با بزرگداشت روز کارگر در بيشتر کشورهای دنيا، حکومت اسلامی همچون سال های قبل عزم کرده است تا از تشکیل هر نوع جلسه و گردهمآيي در ارتباط با اين روز جهانی جلوگيری کند؛ روزی باز مانده از 124 سال پيش (1886) و زمانی که فقط بیست و چهار ـ پنج سالی از آزادی بردگان در آمريکا می گذشت. در آن سال کارگران شيکاگو با خواست برخورداری از شرايط کار بهتر و کم کردن ساعات کارشان از ده به هشت ساعت دست به اعتصاب زدند و رويارويي حکومت با آن ها به کشته شدن چند تنی از کارگران و به زندان افتادن تعدادی از آن ها انجاميد و همين امر خشم و اعتراض جهان آن روزگار را برانگيخت و، در پايان، در عين اينکه خواسته های کارگران عملی شده بود، روزی نيز به نام روز کارگر در حافظه ی جهان ثبت شد تا مردمان بتوانند هر ساله پيروزی اين کارگران را گرامی بدارند. حکومت اسلامی، همانگونه که با هر نوع بزرگداشت غير مذهبی مخالف است در سالگشت اين روز نيز چنان فضایی آفريده اس... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark