هشدار: دور جديد تله تئاتر اعترافات، اين بار نوبت اسرای گمنام
gooya.com / محمدرضا شکوهی‌فرد
19-Apr-2010

سرشناس و گمنام، اين اواخر روزی نيست که نشنويم اخبار مرتبط با وضعيت دربندان و محبوسانمان را از هر سنخ و طيف و مسلک و مرامی که هستند و جرمشان تنها دانستن و ندای حق سردادن و وجود خويش به رخوت سکوت نيالودن است .
سرشناس و ناشناس، نامی و گمنام، همه در بند يک بندند، هم مظلوم يک ظلمند، ظلم دژخيمان انسانيت، محبوس يک ظلمند و محکوم يک حکمند، بند و ظلم و حکم حاکمی که عدل و علی تصوير شفاف آن، نه معيار و ميزان حاکميتش بل خودِ خودِ جرم و مصداق اتهام و ادله صدور محکوميت است.
گمنامانمان اما در اين ميان بواسطه گمنامی شان، مظلوم ترينانند و دم دست ترين مفعولان برای ايراد ظلم و حکم اين حاکم.
آقايان حاکم، دور جديدی از پروژه ای نخ نما و مسبوق را تدوين کرده اند و در صدد اجرايش هستند، فکر کرده اند آخر، زحمت کشيده اند لابد، طعمه ای مناسب تر از گمنامان و بی نام و نشانان نيافته اند در راستای جوابدهی طرحشان قطعا.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark