گزارش تصویری/ مدرسه ای در اتوبوس
Mehrnews
15-Apr-2010 (one comment)

گرگان -
خبرگزاری مهر: 27 دانش آموز عشایر دبستان خرد در منطقه گنبد کاووس در
شرایط بسیار سخت و با کمترین امکانات آموزشی در اتوبوسی که بوسیله تراکتور
حمل می شود به تحصیل ادامه می دهند.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark