سومین دادگاه هفت نفر بهایی دستگیر شده روز دوشنبه برگزار می شود
Radio France International / Vida Samei
11-Apr-2010

سومین جلسۀ دادگاه هفت نفر از رهبران محفل ملی غیر رسمی بهاییان ایران روز دوشنبه در تهران برگزار می شود. بنا بر اطلاعیه ای که جامعۀ جهانی بهاییان بهمین مناسبت صادر کرده است، دادگاه این هفت نفر که به " فساد فی الارض، جاسوسی و ارتباط با اسرائیل" متهم شده اند، ممکن است به طور غیر علنی برگزار شود. دو دادگاه پیشین این هفت نفر به طور غیر علنی برگزار شده بود.
این هفت عضو " محفل یاران"، محفل ملی غیر رسمی بهاییان ایران در اردیبهشت ماه سال ١٣٨٧ دستگیر شده و از آن تاریخ تاکنون در زندان بسر می برند. وظیفۀ این محفل رسیدگی به مشکلات پیروان این آیین در ایران و رتق و فتق امور روحانی و روزمرۀ اعضای جامعۀ بهاییان ایران است. در حال حاضر نزدیک به سیصد هزار ایرانی پیرو بهاییت در این کشور زندگی می کنند.
جامعۀ جهانی بهاییان بارها اتهامات این هفت نفر به نامهای مهوش ثابت، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، فریبا کمال آبادی، سعید رضایی، ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark