اختلافات دولت احمدی نژاد و سایر قوا: حقیقی یا ساختگی؟
Jonbesh e Rah e Sabz / Yalda Arasteh
08-Apr-2010

به نظر می رسد تند روی های دولت اجازه نمی دهد تا وحدتی که بالاترین مقام ایران آنقدر بر آن تاکید دارد که دیگر به گفتار در لفافه بسنده نمی کند و صراحتا دستور به اجرای آن می دهد چندان پا برجا بماند.

برای نخستین بار در 31 سال گذشته است که دو قوه مقننه و قضائیه اینقدر مجبور به مدارا با قوه مجریه هستند. با این حال دولت احمدی نژاد کوچکترین انتقاد و مخالفتی را برنمی تابد و همواره پای رئیس کل قوا را نه برای حل مشکلات که برای اثبات حقانیت خود به میان می کشد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark