جرم ما ارسال و دریافت پیامک و ایمیل است
Jonbesh e Rah e Sabz
24-Mar-2010 (one comment)

نامه جمعی از زندانیان حوادث پس از انتخابات

جرس: جمعی از زندانیان حوادث پس از انتخابات که نام هایی ناشناخته و یا کمتر شناخته شده برای مردم و رسانه ها هستند ،هم زمان با نوروز نامه ای نوشته اند و در آن پرسیده اند :” چرا قاچاقچیان ، کلاهبرداران ، فروشندگان سوال های کنکور و دایر کنندگان خانه های فساد شامل عفو و مرخصی و آزادی مشروط می شوند ، اما کسی فکری برای ما نمی کند؟”این زندانیان سیاسی در نامه خود نوشته اند که رسانه ای نبود که کلامی از ما بنویسد . حق داشتند . چه کسی ما را می شناسد ؟ از میان مردم ساده کوچه و خیابان بودیم که به جرم دریافت و ارسال پیامک و ایمیل ، تماشای تجمع های اعتراضی و همراهی با سکوت معترضان به نتایج انتخابات بازداشت شده بودیم.

به گزارش کلمه متن کامل این نامه بشرح ذیل است:

اینجا در اوین صدای پای بهار برای ما قربانیان بی گناه و بی نام و نشان که تصور می کردیم سال نو در کنار خانواده هایمان خواهیم بود ، د... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
fussygorilla

How do you know?

by fussygorilla on

Can you also submit the content of your post in English? My question from your title is: how did you find out there was such a letter and if it is true then it seems there is such freedom to send out letters from prisons in Iran? If not, then this may  be a fabricated piece of news.