سال۸۸ سال سپاهي شدن اقتصاد
Rooz Online / Ardalan Siami
20-Mar-2010

سال 88 با وفور سيب زميني وتوزيع رايگان آن توسط دولت آغاز شد. البته اين توزيع فقط در همان تب وتاب انتخابات بود وبعد از انتخابات تمام شد. جالب آنكه دولت بخشنده اول سال، در پايان سال مصوبه قانوني را از مجلس گرفت كه قيمت آب وبرق وگاز بنزين را ديگر بدون يارانه وكمك به مردم ارائه كند. از سويي ديگر اقتصاد ايران در سال 88 ركود وبيكاري شديدي را تحمل كرد وبه موازات اين رخوت، شركت های مهم و پول ساز كشور به سپاه واگذار شد. اين گزارش سرنوشت سازترين رخدادهاي اقتصادي 88 را ياداوري ميكند.

پيش بيني هاي محقق شده

اغلب روزنامه هايي كه هواخواه مطلق دولت نبودند با اين مضامين در ابتداي سال، گزارش هاي اقتصادي خود را چنین شروع كردند. اين گزارش از آن روزنامه توقيف شده سرمايه در 18 فروردين است. "سال 88 برای اقتصاد کشور آبستن تحولات مهمی است. این تحولات بیش از هر چیز حاصل شرایط درونی و بیرونی کشورمان است. مهم ترین چالش اقتصاد ایران در خارج از کشور بح... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark