چهارشنبه سوری
Jonbesh e Rah e Sabz / Seyed Ataollah Mohajerani
15-Mar-2010

چهارشنبه سوری امسال حال و هوای دیگری دارد. نظام با تضییع رای مردم و تنفیذ تقلب و کشتن جوانان و به زندان افکندن چهره های شاخص سیاسی و فرهنگی، تعطیل مطبوعات، باز کردن سگ ها و بستن سنگ ها؛ عدم امکان برگزاری تظاهرات ملی با اتکا و استناد به قانون اساسی، از هر گونه فرصت حضور مردم می هراسد. و البته خبر تظاهرات مردم علیه برلوسکونی و دولت تایلند را هم با آب و تاب نشان می دهد!

وقتی نظام تمامی فرصت های منطقی و قانونی برای نشان دادن اعتراض را از مردم می گیرد، بدیهی است که سنت های فرهنگی و آئینی تبدیل به نماد مقاومت می شود.

نظام با بازدید های عید مردم چه می کند؟ بدیهی ست که در بیشتر دید و بازدید ها مساله روز کشور یعنی حاکمیت دولت مبتنی بر تقلب و خرافه سخن اصلی مردم خواهد بود.

چند سال پیش مهمان موری موتو راهب بودایی معبد بزرگ شهر کیوتو بودم. موری موتو می گفت: در کیوتو جشنی هر ساله برگزار می شود به نام" جشن آتش"، جشن آتش کورام... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark