روزي که کار ساختن طاق کسرا پايان يافت
iranianhistoryonthisday
09-Mar-2010

نهم مارس سال 551 ميلادي كار ساختن تالار تازه در كاخ سلطنتي تيسفون
(پايتخت ايران به مدت 9 قرن ـ 36 كيلومتري جنوب بغداد) كه بقاياي آن هنوز
باقيست و به طاق كسرا (ايوان مدائن) شهرت يافته با شتاب به پايان رسانده
شد تا براي آيين هاي نوروزي آن سال آماده باشد. طاق كسري تنها ساختمان
مسقّف باستاني جهان است كه به صورت آزاد و بدون تكيه داشتن به عاملي ديگر،
برسرپا باقي مانده است. كار ساختن اين بناء كه از دجله فاصله زياد ندارد و
با فرش معروف بهارستان مفروش شده بود از سال 549 ميلادي، به تصميم
خسروانوشيروان، شاه ساساني وقت، آغاز شده بود

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark