تبعید خبر؛ نگاهی به موج تازه مهاجرت روزنامه نگاران ایرانی
bbc persian
09-Mar-2010

به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمانی که ثبت آمارهای مهاجرت روزنامه نگاران ایرانی ثبت شده تا امروز، خروج روزنامه نگاران ایرانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، بزرگترین موج مهاجرت هایی از این دست است.

این گروه از روزنامه نگاران عموما به کشورهای همسایه ایران گریخته اند. در میان کشورهای اروپایی نیز فرانسه تا امروز اصلی ترین میزبان آنها بوده است.

روزنامه نگاران پناهجو که عموما، حرفه ای های این عرصه هستند، با مشکلات پیچیده و دنباله دار

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark